Statistikat

Numri i të Diplomuarve në Universitete TIK


Ky grafikon tregon numrin e të diplomuarëve në fakultete në fusha të TIK në Kosovë prej 2011 deri në 2015.

Numri i të Diplomuarve në Shkolla të Mesme TIK


Ky grafikon tregon numrin e të diplomuarëve në shkolla të mesme në fusha të TIK në Kosovë prej 2015 deri në 2018.

Numri Total i të Diplomuarve në Univesitete TIK

3475

Numri Total i të Diplomuarve në Shkolla të Mesme TIK

7334

Numri Total i Bizneseve të TIK

7762

Krahasimi i Komunave në Bazë të Aktivitetit

Ky grafikon tregon përqindjen e bizneseve në TIK që janë të angazhur në aktivitete të ndryshme të kategorizuara në bazë të komunave. Një bllok paraqet përqindjen e bizneece që janë angazhuar në një aktivitet specifik në një komunë specifike.

Numri i Bizneseve të Regjitstruara në Sektorin e TIK Gjatë 10 Viteve


Ky grafikon tregon numrin e bizneseve të regjistruara në sektorin e TIK përgjatë 10 viteve të fundit. Për shembull, ky grafikon tregon numrin e bizneseve në fushën e TIK të regjistruara për vit p.sh. 1086 biznese në sektorin e TIK janë regjistruar në 2017.

Statistika të Përgjithshme për Bizneset në Sektorin e TIK - 2018