Te Diplomuarit

Studentët e Diplomuar Në Univertitete në Bazë të Sektorëve të TIK-ut


Ky grafikon tregon numrin e të diplomuarëve në fushën e TIK të ndara në bazë të secilit universitet.

Filterat

Harta e Fuqisë Punëtore

Më poshtë është një hartë e Kosovës me shumicën e komunave që tregon numrin në bazë të sa studentëve kanë mbaruar në TIK në nivelin universitar per vitet 2011-2015.

Studentët e Diplomuar në Bazë të Aftësive


Ky grafikon tregon numrin e të diplomuarëve që kanë një aftësi të caktuar në sektorin e TIK si: gjuhë programuese, teknologji të bazave të të dhënave, teknologji për web frameworks, frontend javascript frameworks, and frontend frameworks

Filterat